Do kiedy
30.06.2024
Region
cały kraj
Dofinansowanie

pożyczka do 100%; dotacja do 50%

Wartość

pożyczka – nie określono; dotacja – nie określono

Nabór

od 13 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania alokacji

 

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162, z późn zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych
i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne informacje to m.in.

  • W ramach planowanej inwestycji maksymalna moc wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji po realizacji inwestycji wynosi 5 MW,
  • Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
  • Należy wykazać zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku mpzp dla obszaru na którym planowana jest realizacja inwestycji
    z ostateczną decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego

     

Masz pytania dotyczące konkurs lub chcesz upewnić się co do możliwość realizacji projektu?