Wykres słupkowy

Proces podpisywania umowy o dofinansowanie i obowiązki z niej wynikające

Tematyka
Rozliczanie dotacji

W chwili, gdy projekt przejdzie przez cały proces aplikacyjny, zostanie pozytywnie oceniony i ostatecznie znajdzie się na liście rankingowej projektów uprawnionych do dofinansowania, rozpoczyna się etap przygotowywania do procesu podpisywania umowy. 

Na czym polega? Co warto o nim wiedzieć? Dowiecie się w tym wpisie.

Krok 1

Na początku należy poczekać na otrzymanie oficjalnego pisma, w którym zapisana będzie informacja o przyznanym dofinansowaniu oraz dokładny wykaz dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wykaz dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju Beneficjenta oraz programu, z którego przyznawana jest dotacja środków. 

Okres jaki instytucja wyznacza na przygotowanie kompletu dokumentów to 7 lub 14 dni.  W tym czasie należy wypełnić dokumenty i przesłać skany przez odpowiedni system. 

Krok 2

Pracownik Instytucji dokona weryfikacji dokumentów i sprawdzi ich poprawność. Jeśli zauważy nieprawidłowości lub braki w przedstawionych dokumentach, poinformuje przyszłego beneficjenta o konieczności dokonania korekty oraz uzupełnień. 

Krok 3

Po pozytywnym przejściu tego etapu pracownik Instytucji przygotowuje umowę o dofinansowanie i prześle do przyszłego beneficjenta. Podpisaną jednostronnie umowę, wraz z kompletem dokumentów wysyła się drogą pocztową lub elektronicznie do Instytucji. 

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez osobę uprawnioną do zawierania umów po stronie Instytucji. Jedna kopia umowy wraz ze wszystkimi załącznikami zostanie przesłana do Beneficjenta. Dopiero w tym momencie Przedsiębiorstwo może nazwać siebie Beneficjentem. 

Podpisana umowa to nie wszystko w kolejnym kroku należy przedłożyć instytucji deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco, który zabezpieczy inwestycje. Po zakończeniu okresu trwałości weksel jest zwracany Beneficjentowi lub zostaje zniszczony komisyjnie.

W ramach podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć znajdują się między innymi:

 • Wniosek dotyczący uprawnień do systemu SL
 • Oświadczenia wnioskodawcy
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 • Oświadczenie o wartości pomocy de minimis
 • Formularz informacji o pomocy de minimis
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej 
 • Oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji
 • Dane finansowe / sprawozdania finansowe
 • Oświadczenie o aktualności danych i kwalifikowalności Wnioskodawcy 
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa  MŚP
 • Dokument potwierdzający posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego np. promessa kredytowa, umowa kredytu, posiadane środki na koncie bankowym
 • Pozwolenie na budowę
 • Inne dokumenty, które mogą być istotne z punktu realizacji inwestycji 

Podsumowując

Aby móc skorzystać z przyznanego dofinansowania przede wszystkim należy podpisać umowę o dofinansowanie, która wskazuje na prawa i obowiązki Beneficjenta, zabezpiecza strony umowy i jest podstawą do wypłacenia przyznanych środków.

Jest jednym z najważniejszych dokumentów w całym procesie dotacyjnym. 
 Masz pytania dotyczące tego etapu rozliczania dotacji? Porozmawiaj z naszymi ekspertami.

Umów się na konsultację