Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji – czym jest i na czym polega?

Tematyka
Ulgi Podatkowe

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument pozwalający na uzyskanie ulgi podatkowej na realizację nowej inwestycji.

Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy, a wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Decyzja przyznawana jest przedsiębiorstwom wpisującym się w zakres działalności, na który można otrzymać pomoc publiczną oraz spełniającym określone kryteria ilościowe (wysokość nakładów inwestycyjnych) i jakościowe, takie jak np. prowadzenie działalności z preferowanych sektorów, czy oferowanie stabilnego zatrudnienia. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed uzyskaniem decyzji – możliwy jest natomiast zakup gruntów i pierwsze prace przygotowawcze (nie należy rozpoczynać prac budowlanych, ani zamawiać urządzeń). PSI oferuje wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. Udzielane jest przedsiębiorcy, który realizuje nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Jej wysokość, jest kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnychStanowią one wydatki kwalifikowane oraz intensywność pomocy przewidzianej dla województwa, w którym realizowana jest inwestycja. W niektórych rejonach Polski jest to nawet 70% poniesionych kosztów.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi w Polskiej Strefie Inwestycji?

 • Założenie nowego przedsiębiorstwa,
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych przez przedsiębiorcę (warunek konieczny dla przedsiębiorcy innego niż MŚP realizującego nową inwestycję na terenie woj. mazowieckiego)
 • Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.
   

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga z tytułu PSI jest dostępna dla inwestorów na terenie całej Polski bez względu na wielkość podmiotu. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłowego oraz nowoczesnych usług dla biznesu (np. IT, prace B+R) po spełnieniu kryteriów ilościowych i jakościowych. Ulga PSI nie obejmuje przedsiębiorstw, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Przedsiębiorca, chcący skorzystać z ulgi w ramach PSI, musi złożyć wniosek o wsparcie, który jest oceniany pod względem kryteriów ilościowych i jakościowych.  Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Są one uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana inwestycja. Najniższe wymagane koszty obowiązują w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach kryteriów jakościowych bierze się pod uwagę zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Dodatkowo punkty są przyznawane w zależności od lokalizacji nowej inwestycji.

Ile można zyskać?

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji możesz odzyskać koszty inwestycji w niezapłaconym podatku dochodowym w maksymalnej wysokości:

 • do 70% kosztów inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • do 60% dla średnich przedsiębiorców,
 • do 50% dla dużych przedsiębiorców.
   

Ile jest czasu na wykorzystanie ulgi?

Z pomniejszonego podatku w ramach przyznanej ulgi inwestor może korzystać przez 10, 12 lub 15 lat. Maksymalny okres zwolnienia zależy od wybranej lokalizacji.

 Logo DB77

Źródło
https://tax.db77.pl/polska-strefa-inwestycji-czym-jest-i-na-czym-polega/