Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji - aktualne zasady pomocy dla przedsiębiorców

 

W poprzednim blogu https://lc.net.pl/blog/polska-strefa-inwestycji-czym-jest-i-na-czym-polega omówiliśmy najważniejsze informacje o wsparciu dla przedsiębiorstw udzielanym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Od 1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenia regulujące warunki udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dalej Rozporządzenie PSI). Nowe rozporządzenie wykonawcze ma zastosowanie do wniosków złożonych po 1 stycznia 2023 roku. 


W tym blogu dowiesz się jakie najważniejsze zmiany wprowadzono w Polskiej Strefie Inwestycji w 2023 roku. 

1.    Obniżenie progu minimalnych nakładów inwestycyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

Niewątpliwie korzystną zmianą jest utrzymanie redukcji o 50% minimalnych nakładów inwestycyjnych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rozszerzenie o małe i mikro przedsiębiorstwa realizujące poniższe typy inwestycji początkowej:

  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego
  • dywersyfikacji działalności 


2.    Nowe zasady rozliczania inwestycji

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podatkowego opartego na nakładach inwestycyjnych (CAPEX), będzie mógł skorzystać z instrumentu dopiero począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do jej wygaśnięcia lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pomocy z opóźnieniem. Zmiana ta nie dotyczy zwolnienia podatkowego opartego o dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (branża IT czy Centra Usług Wspólnych).  


3.    Moment uznania kosztu jako koszt kwalifikowany 

Kolejną zmianą jest zapis, w którym koszt środków trwałych jest kwalifikowany dopiero w momencie jego ukończenia i oddaniu do używania. 


4.    Zakupy na warunkach rynkowych

Podmioty korzystające ze wsparcia będą musiały wykazać, że nabyli aktywa trwałe (inne niż nieruchomości) w ramach nowej inwestycji na warunkach rynkowych. Przepisy nie precyzują procedur wykazywania rynkowości, lecz w praktyce zaleca się opracowanie procedur zakupowych by zapewnić właściwą ścieżkę audytu instytucjom kontrolującym. 


5.    Doprecyzowanie kryteriów jakościowych 

W przypadku kryterium dotyczącego instalacji OZE –  nastąpiło złagodzenie przepisów w tym zakresie i wskazano, iż będzie spełnione w przypadku, gdy nowa inwestycja będzie obejmować utworzenie instalacji OZE o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie.
W przypadku wybrania przez przedsiębiorcę kryteriów okołopracowniczych, wymogiem będzie wskazanie 3-letniego (w przypadku sektora MMŚP)  lub 5-letniego (w przypadku dużych przedsiębiorstw) okresu utrzymania nowych miejsc pracy. 

 


[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji


Podsumowanie 

Jak widać, większość wprowadzonych modyfikacji doprecyzowuje i porządkuje przepisy, lecz niektóre z nich maja duże znaczenie dla przedsiębiorstw planujących skorzystać z tej formy wsparcia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przeanalizują Państwa inwestycje pod kątem otrzymania zwolnienia podatkowego w ramach PSI.