stetoskop

Dotacje dla szpitali

Tematyka
Dotacje

Kolejna szansa na inwestycje w zakresie opieki zdrowotnej!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszono konkurs, którego przedmiotem są inwestycje w zakresie opieki szpitalnej.

O wsparcie wnioskować może podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na bazie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego.

Wnioskodawcą może być:

 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • przedsiębiorstwo.
   

Jaki zakres objęty jest wsparciem?

Ramy konkursu przewidują możliwość współfinansowania działań dotyczących:

 • dostosowania infrastruktury szpitalnej do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, o ile są one niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego.
 • Konkurs dopuszcza możliwość łączenia wskazanych typów projektów, jak również ich rozdzielną realizację. Wszystko uzależnione jest od faktycznych potrzeb placówki szpitalnej.
   

Do dofinansowania kwalifikują się projekty dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
 • ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
 • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.
   

Termin naboru:

02.05.2023 – 15.05.2023 r.

Termin zakończenia projektu:

31.12.2023 r.

Alokacja:

5 087 837,07 zł w tym 4 987 837,07 zł ze środków EFRR oraz 100 000,00 zł z budżetu państwa.

 • Finansowanie inwestycji w ramach EFRR możliwe jest do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych oraz do 10% z budżetu Państwa.
 • Wkład własny Wnioskodawcy to nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych.
   

Pamiętaj!

Jeśli wartość kosztorysowa inwestycji jest równa lub przewyższa wartość 2 mln PLN, konieczna będzie opinia o celowości inwestycji (OCI), dlatego prace nad wnioskiem warto rozpocząć już teraz.

 


 

Masz pytania dotyczące konkurs lub chcesz upewnić się co do możliwość realizacji swojego projektu?