laboratorium

Czym jest projekt B+R i jak się do niego przygotować?

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

Czym jest projekt B+R i jak się do niego przygotować?

Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) są z jednymi z najpopularniejszych działań wspieranych z funduszy unijnych, bowiem pobudzają rozwój zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki narodowej. Polegają one na opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub technologii, z zamiarem późniejszego wdrożenia innowacji do działalności gospodarczej.

Projekt B+R rozumie się jako praca twórcza, która obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe. Badania przemysłowe mają na celu zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, natomiast prace rozwojowe to wykorzystanie już dostępnej wiedzy, łączenie jej, opracowywanie i testowanie prototypów oraz linii pilotażowych. Pracami B+R nie są prace rutynowe ani okresowe zmiany wprowadzane do produktów czy procesów.

Projekty badawczo-rozwojowe, szczególnie te o wysokim stopniu innowacyjności, są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Dotacje unijne mogą istotnie zmniejszyć to ryzyko, poprzez wysokie dofinansowanie, sięgające aż do 80%.

Jednym z najpopularniejszych konkursów na dofinansowanie projektów B+R jest obecnie Ścieżka SMART, która jednak wymaga bardzo dokładnego przygotowania. 


Od czego zacząć budować projekt B+R?

1.    Określenie innowacji, która ma stanowić wynik prowadzonych prac

Budowę projektu B+R zaczynamy niejako od końca, określając, co będzie innowacją stanowiącą wynik prac badawczych – może to być nowy lub znacząco udoskonalony produkt, usługa, proces. W konkursach unijnych ogólnokrajowych (jak np. Ścieżka SMART) wymogiem jest, aby opracować innowację w skali co najmniej kraju. 

Jak sprawdzić, czy produkt, usługa, proces jest innowacyjny? Należy ustalić jego cechy funkcjonalno-użytkowe, istotne z punktu widzenia odbiorcy i rynku, a następnie określić je liczbowo, w porównaniu do innych znanych rozwiązań, podanych także w wymiarze liczbowym. Jeżeli wskaźniki opisujące nowe lub udoskonalone cechy będą korzystniejsze niż dla rozwiązań konkurencyjnych, a dodatkowo będą odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe, to wówczas mamy do czynienia z innowacją. 

2.    Ułożenie planu prac B+R

Kolejnym i najważniejszym krokiem jest ułożenie planu prac badawczo-rozwojowych, który następnie zostanie rozszerzony o szczegółowy opisy zadań. Plan prac B+R powinien przechodzić od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, aż po ostatni poziom gotowości technologicznej, czyli możliwość wprowadzenia rozwiązania na rynek. Należy przy tym zachować logiczny układ zadań i kolejności prowadzonych prac.

Proces badawczo-rozwojowy trwa z reguły od kilku miesięcy do kilku lat. Należy więc rozpisać, jakie zadania, etapy będzie on zawierał, a także jaka nowa wiedza musi być zdobyta (na etapie badań przemysłowych) oraz jak będzie ona wykorzystana, jakie prototypy będą tworzone i w jakich warunkach sprawdzane oraz testowane (na etapie prac rozwojowych).

3.    Zdefiniowanie kamieni milowych

Poszczególne zadania, etapy w projekcie B+R powinny być zakończone osiągnieciem tzw. kamieni milowych. Kamień milowy to podsumowanie danej fazy projektu, określony liczbowo, który pozwala podjąć decyzję dotyczącą zasadności kontynuowania procesu. 

4.    Określenie zasobów potrzebnych do prowadzenia prac B+R

Aby otrzymać dofinansowanie na projekt B+R z funduszy EU, należy dysponować zasobami potrzebnymi do jego przeprowadzenia (zasoby ludzkie, infrastrukturalne, finansowe). Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada wszelkich niezbędnych zasobów do prowadzenia prac, to może je nabyć w ramach projektu, jednakże należy pamiętać o konieczności posiadania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. 

Na tym etapie budowania projektu należy podzielić zasoby na już posiadane przez Wnioskodawcę oraz konieczne do nabycia, w celu opracowania innowacji określonej na początku przygotowań.

5.    Ułożenie budżetu projektu

Kolejnym krokiem jest ułożenie budżetu projektu B+R. Jakie koszty można kwalifikować w ramach tego projektu? Przykładowa lista znajduje się poniżej:

  • wynagrodzenia personelu B+R (pracowników własnych lub zaangażowanych do projektu z zewnątrz);
  • materiały i surowce niezbędne do badań;
  • koszty podwykonawstwa, w tym zakup badań od jednostek naukowych;
  • zakup sprzętu i aparatury badawczej (odpisy amortyzacyjne przez czas trwania badań);
  • koszty budowy prototypów;
  • koszty wynajmu aparatury badawczej i laboratorium badawczego.

6.    Opis wdrożenia innowacji

Finalnym etapem przygotowań do projektu badawczego jest zaplanowanie procesu wdrożenia innowacji. Wdrożenie wyników prac B+R, rozumiane jako wprowadzenie innowacji na rynek, musi być także szczegółowo zaplanowane w projekcie badawczo-rozwojowym. Wdrożenie to powinno być opłacalne, a Wnioskodawca będzie zobligowany do osiągniecia wskaźników przychodowych ze sprzedaży innowacyjnych produktów lub usług (bądź przychodów z wdrożenia w innej formie). Innymi słowy – nie można otrzymać dofinansowania na samo prowadzenie badań, należy także założyć, że całe przedsięwzięcie badawcze będzie w przyszłości skomercjalizowane, a Beneficjent będzie z tego tytułu osiągał przychody. 

W niektórych konkursach unijnych (np. Ścieżka SMART) można od razu wnioskować o dofinansowanie kosztów wdrożenia innowacji (w tym budowy, rozbudowy obiektów, zakupu środków trwałych i oprogramowania).

 

Masz pomysł na projekt badawczo-rozwojowy, który chciałbyś dofinansować ze środków UE?

Twój projekt jest możliwy do ułożenia według wyżej wymienionych punktów?

A może tematyka projektów B+R jest Ci znana i poszukujesz doświadczonego, skutecznego doradcy, który sporządzi wniosek do konkretnego naboru, np. Ścieżki SMART?

Skontaktuj się z nami!

Pozyskaliśmy dotacje dla kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym aż 4 nasze projekty otrzymały dofinansowanie w ramach I edycji Ścieżki SMART. 

Więcej dowodów na naszą skuteczność i 19-letnie doświadczenie znajdziesz tutaj:
https://lc.net.pl/realizacje/nasze-realizacje