Pracownicy Lech Consulting

Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy – II edycja

logo projekty


LECH CONSULTING SP. Z O.O.

Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy – II edycja”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 52 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Uczestnikiem Projektu mogą być także osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Wkład Funduszy Unijnych: 880 257,13 zł:

W ramach projektu przewidziano do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

I. ŚCIEŻKA DOTACYJNA – przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) wraz ze wsparciem pomostowym. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działań
  • Szkolenia oraz Indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
  • Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarcze (7200 zł, tj. 1200 zł / m-c)

II. ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy). REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Kurs zawodowy,
  • Staż zawodowy przez okres 3 miesięcy (w przypadku braku zatrudnienia).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU

Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Tel. Kom.: 601-456-599
Tel.: 56 622 63 38
Mail: sukces@LC.net.pl
Strona www: https://lc.net.pl/projekty-wlasne
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 7:30 – 15:30