Sektor publiczny

Infrastruktura Sektora Publicznego

Doradzimy i pozyskamy dotacje dla Twojej gminy, powiatu lub Twojego miasta. Dzięki naszej współpracy powstają drogi, budynki publiczne, szkoły, szpitale oraz poprawia się poziom życia mieszkańców.

Jednym z kluczowych obszarów mających znaczenie dla społeczeństwa, wpływających na ocenę jakości życia oraz inwestowania jest wyposażenie w infrastrukturę sieciową, czyli szeroko pojętą infrastrukturę techniczną

Pracownicy Lech Consulting

W czym możemy pomóc?

Mamy bogate doświadczenie w aplikowaniu o środki z UE w zakresie infrastruktury drogowej i towarzyszącej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, parkingi itp.), gospodarki wodno - kanalizacyjnej (sieci, oczyszczalnie), gospodarki odpadowej (PSZOK, instalacje przetwarzania odpadów), jak również infrastruktury teleinformatycznej.

Współpraca z nami przyniosła wielu naszym Klientom możliwość rozwoju tego typu infrastruktury m.in. dzięki środkom pozyskanym z regionalnych czy krajowych programów operacyjnych (POIiŚ, PROW, RPO).

Strategie Rozwoju Samorządów

Przeprowadzimy dla Ciebie rzetelną analizę w obszarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym, określimy cele strategiczne oraz plan działania na przyszłość. Zapewnimy Ci wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Kultura i dziedzictwo kulturowe

W ostatnich latach zrealizowaliśmy różnorodne projekty w zakresie rozwoju infrastruktury, zabytków, digitalizacji zbiorów czy e-usług w kulturze, a naszymi Klientami są:

  • Biblioteka Narodowa,
  • Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
  • Kujawsko – Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu,
  • Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
  • Pałac Lubostroń i wielu innych.

Rewitalizacja

Działania mające przyczynić się do ożywienia społeczno - gospodarczego zdegradowanych obszarów miast i wsi.

Wesprzemy Cię m.in. w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych poprzez opracowanie koncepcji działań rewitalizacyjnych zapewniając kompleksowe doradztwo eksperckie w tworzeniu Programu Rewitalizacji, jak również pomożemy przygotować niezbędne dokumenty by otrzymać dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne.

lekcja w szkole

Edukacja

Nowoczesna edukacja wymaga inwestowania w infrastrukturę i kadry oraz wdrażania innowacji. Od wielu lat współpracujemy z podmiotami publicznymi i prywatnymi przy projektach z obszaru edukacji przedszkolnej, ogólnej, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego czy też opieki nad dziećmi do lat 3.

Pomożemy Ci opracować diagnozę szkół lub placówek systemu oświaty czy ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie potrzeb rozwojowych. Z naszym wsparciem możesz pozyskać środki m.in. na budowę lub modernizację bazy edukacyjnej, czy też na funkcjonowanie placówek edukacyjnych (tworzenie miejsc w przedszkolach), jak również rozwój kształcenia i doskonalenie kadry. 

Ochrona zdrowia

Pomożemy Ci pozyskać środki na roboty budowlane, zakup wyposażenia oraz wyrobów medycznych, czy też na kształcenie kadr i podnoszenie atrakcyjności kierunków medycznych.

Wspieramy organizację we wdrażaniu nowych rozwiązań zwiększających jakość i dostępność do usług, m.in. poprzez przygotowanie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. W gronie naszych Klientów znajdują się: szpitale powiatowe, regionalne oraz ponadregionalne, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, uczelnie i wiele innych.

lekarz trzymający w dłoni telefon
opieka społeczna

Opieka społeczna

Realizujemy projekty obejmujące roboty budowlane, jak i doposażenie różnorodnej infrastruktury w tym m.in. mieszkania chronione, dzienne domy pobytu, całodobowe domy opieki, placówki opiekuńczo – wychowawcze. Możemy Cię również wesprzeć w pozyskaniu dotacji na dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.


W obszarze naszych działań z zakresu opieki społecznej znajduje się również przygotowywanie różnorodnych analiz i dokumentów strategicznych oraz kierunkowych,  w tym m.in. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Transport i elektromobilność

Swoimi działaniami staramy się pomagać we wprowadzaniu pozytywnych zmian w obszarze transportu, w tym niwelować jego negatywne oddziaływanie. Współpracujemy z podmiotami w zakresie projektów związanych m.in. z:

  • wymianą taboru transportu publicznego na bardziej nowoczesny i proekologiczny,
  • elektryfikację komunikacji publicznej,
  • budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,
  • innych rozwiązań zmierzających do pozytywnych zmian w transporcie.
samochód elektryczny

Cyfryzacja

Dział Sektora Publicznego od lat wspiera różne podmioty we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, szczególnie związanych z transformacją cyfrową. W swoich dotychczasowych działaniach realizowaliśmy projekty z obszaru wdrażania e – usług dla administracji publicznej, podnoszących jakość i dostępność usług dla społeczeństwa.

Przygotowywaliśmy także projekty z obszaru upowszechniania zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez digitalizację.