Rozliczanie dotacji

Jak działamy?

Zaufaj ekspertom przy realizacji projektu

Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania to początek drogi do wypłaty przyznanej dotacji. Wpływ środków na konto uzależniony jest od spełnienia wielu formalności, stąd też bardzo łatwo o popełnienie błędów skutkujących potrąceniem lub brakiem wypłaty dotacji.

Uniknij niepotrzebnych problemów i zmartwień. Z nami masz pewność, że projekt zostanie rozliczony prawidłowo, a przyznane dofinansowania wpłynie na Twoje konto.

4. W czym pomagamy?

Przygotujemy:

 • dokumenty niezbędne do zwarcia umowy o dofinansowanie,
 • procedury na potrzeby realizacji projektu,
 • wzory oznakowania dla projektu (promocja projektu),
 • procedury przetargowe w odniesieniu do dostaw i usług,
 • wnioski o płatność w Systemie SL2014,
 • wnioski o płatność  (zaliczkową, pośrednią, końcową),
 • opisy dokumentów księgowych,
 • oświadczenia i wyjaśnienia dla instytucji finansującej na każdym etapie realizacji projektu.

4

5. Na co jeszcze możesz liczyć?

 • weryfikację prawidłowości ponoszonych wydatków,
 • bieżącą komunikację z instytucją finansującą,
 • bieżący monitoring projektu,
 • doradztwo w zakresie wprowadzanych zmian w projekcie,
 • weryfikacje wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji projektu,
 • przygotowanie ewentualnych zmian dot. harmonogramu płatności,
 • wsparcie i udział w kontrolach projektu.

5

6. Monitoring okresu trwałości

Zakończenie realizacji projektu nie kończy obowiązywania umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania okresu trwałości projektu (3-5 lat) oraz sporządzania i składania do instytucji finansującej sprawozdań dokumentujących utrzymanie efektów i wskaźników projektu. 

Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami. Wspieramy klientów również w tym okresie. Nasze wewnętrzne systemy ciągłości opieki oraz archiwizacji projektów zwiększają bezpieczeństwo naszych klientów.

6

Byliśmy, jesteśmy, będziemy

Klienci mogą na nas liczyć nawet parę lat po pozyskaniu dotacji. Nie zostaniesz sam!

Od 18 lat skutecznie zarządzamy projektami unijnymi oraz wspieramy proces ich rozliczenia i monitoringu.

Nasz Dział Wdrażania Projektów Unijnych z sukcesem wdrożył i rozliczył już ponad 800 projektów o różnym charakterze.

Audyt projektu

 • Realizujesz projekt samodzielnie?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Twój projekt jest zagrożony?

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z usługi audytu projektu.

Problem z rozliczeniem projektu?

 • z uwagi na błędy i uchybienia pojawiające się w dokumentacji rozliczeniowej proces wypłaty dofinansowania wydłuża się w czasie,
 • otrzymałeś pismo z uwagami do złożonego wniosku o płatność bądź dokumentacji przetargowej i potrzebujesz wsparcia przy sformułowaniu odpowiedzi,
 • na wydatki kwalifikowalne w projekcie została nałożona korekta finansowa,
 • pracownik oddelegowany do wdrożenia i rozliczenia projektu odchodzi bądź potrzebuje wsparcia,
 • nie jesteś zadowolony z dotychczasowego procesu wdrażania i rozliczania projektu i szukasz nowego rozwiązania.

Zgłoś się do nas, pomożemy zminimalizować czas rozliczenia oraz zmaksymalizować pewność wypłaty dofinansowania!