fotka

OBLICZANIE WARTOŚCI KOREKTY FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ

OBLICZANIE WARTOŚCI KOREKTY FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ

Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości przez właściwą instytucję, związanych z udzieleniem zamówienia wiąże się z koniecznością skorygowania wydatków kwalifikowalnych, tj. pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność albo nałożenia korekty finansowej. 

O wysokości nałożonej korekty decyduje natomiast rodzaj uchybienia i określona dla niego stawka procentowa korekty. Poniżej kilka przykładów uchybień ujętych w załączniku tzw. Krajowym Taryfikatorze korekt finansowych do Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Rodzaj nieprawidłowości:

1.    Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

W przypadku stwierdzenia powyższego naruszenia polegającego na braku publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Bazie Konkurencyjności) bądź udzielania zamówienia z wolnej ręki bez uprzedniej publikacji ogłoszenia (o ile Beneficjent nie był uprawniony do pominięcia publikacji ogłoszenia np. na Bazie Konkurencyjności) korekta wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli natomiast ogłoszenie zostało opublikowane za pomocą innych środków niż wymagane w przepisach, korekta wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych.

2.    Sztuczny podział zamówienia na roboty budowlane / usługi / dostawy 

Naruszenie te polega na  sztucznym obniżeniu wartość zamówienia, niż próg określony w obowiązujących wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, co ma na celu uniknięcie publikacji zapytania na portalu Baza Konkurencyjności. Wartość korekty dla powyższego naruszenia wynosi 100% kosztów kwalifikowanych

3.    Nieprzestrzeganie terminów składania ofert 

W przypadku stwierdzenia powyższego naruszenia polegającego na skróceniu właściwych terminów określonych w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wartość korekty wynosi zależnie od sytuacji:
•    w przypadku skrócenie właściwego terminu o co najmniej 85% lub termin jest nie dłuższy niż 5 dni – 100% kosztów kwalifikowanych
•    w przypadku skrócenia właściwego terminu o co najmniej 50% (ale o mniej niż 85%) – 25% kosztów kwalifikowanych
•    w przypadku skrócenia właściwego terminu o co najmniej 30% (ale o mniej niż 50%) lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach zamówienia nie przedłużono terminów składania ofert  – 10% kosztów kwalifikowanych

4.    Niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia

W przypadku stwierdzenia powyższego naruszenia polegającego na niewystarczającym lub niedokładnym udostępnieniu opisu przedmiotu, co w konsekwencji może zniechęci potencjalnych wykonawców do złożenia oferty i jest traktowane jako ograniczenie konkurencji, wartość korekty wynosi 10% kosztów kwalifikowanych.  

Sposób obliczenie wartości korekty finansowej:

Wartość korekty finansowej w związku ze wskazaną nieprawidłowością przeprowadzonego zamówienia, oblicza się według następującego wzoru: 

WK = WKW* WS* W%

gdzie: 

WK – wartość korekty finansowej,

WKW – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych w zamówieniu,

WS – wartość finansowania UE określona procentowo (stopa finansowania),

W% - stawka procentowa korekty określona w załączniku.

 

Przykład: 

Beneficjent realizując projekt wspófinansowany ze środków unijnych, przeprowadził procedurę wyboru wykonawcy na dostawę wytłaczarki tworzyw sztucznych. Beneficjent naruszył procedurę wyboru wykonawców ustalając termin składania ofert na 6 dni. Dla tej kategorii nieprawidłowości zgodnie z Krajowym Taryfikatorze korekt finansowych przewidziano wartości korekty na poziomie 10%. Suma wydatków kwalifikowanych dla zamówienia wynosi 450 tys. zł, wartość dofinansowania 80%. 

Wartość korekty finansowej w tym przypadku wynosi: 
450 tys. zł * 80% * 10% = 36 000,00 zł 

W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości, wartość korekty finansowej nie podlega sumowaniu. Dla wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości stosuję się jedną korektę finansową tj. korektę o najwyższej wartości. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które dotyczą nadużyć finansowych lub celowego uprzywilejowania jednego z wykonawców stwierdzonych w prawomocnym orzeczeniu sądu lub decyzji ostatecznej, nie ma możliwości obniżenia wartości korekty finansowej. 
 

Polecane wpisy

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji

 • fotkaaa

  DIG.IT

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…