Szklane budynki

Ścieżka SMART – nowy konkurs unijny dla projektów modułowych

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, dotychczasowy program POIR zostanie zastąpiony Programem FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

W ramach tego programu, polskie firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na całe, kompleksowe przedsięwzięcia zaplanowane według swoich potrzeb, startując w nowym konkursie o nazwie „Ścieżka SMART”.

Ścieżka SMART – wsparcie „uszyte na miarę”

Dotychczas przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dotację dla każdego przedsięwzięcia (projektu) osobno, startując w osobnych konkursach, które były ogłaszane w różnym czasie. Bywało, że krótkie nabory wniosków były przeszkodą do tego, aby firma  mogła się dobrze przygotować do aplikowania. Ścieżka SMART ma zmienić to podejście. Nabory będą prowadzone w sposób ciągły, a wnioskodawca złoży wniosek wtedy, kiedy będzie przygotowany. Ścieżka SMART będzie konkursem skierowanym zarówno do firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

W ramach jednego wniosku, przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie, które będzie się składać z tzw. modułów.

Moduły do wyboru:

 • moduł B+R
 • wdrożenie innowacji
 • infrastruktura B+R
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja
 • kompetencje

To od wnioskodawcy zależy, z jakich modułów ułoży swój projekt, przy założeniu, że wniosek musi zawierać co najmniej moduł obligatoryjny. Dla MŚP tym modułem będzie „Moduł B+R” albo „Wdrożenie innowacji”, natomiast dla firm dużych – tylko „Moduł B+R”.

Dopuszczalne są projekty linearne i nielinearne

Projekty linearne umożliwiają prowadzenie innowacyjnego projektu przez kolejne etapy jego rozwoju. W projekcie nielinearnym, poszczególne moduły odpowiadają na potrzeby wnioskodawcy, ale ich realizacja nie jest od siebie uzależniona (np. „Moduł B+R” dotyczy innego tematu niż moduł „Wdrożenie innowacji”, jednakże oba są przemyślane i wynikają z potrzeb firmy składającej wniosek).

Co wiemy o poszczególnych modułach? Jakie działania będą one finansować?


Moduł B+R:

 • kontynuacja dotychczasowej „Szybkiej ścieżki”,
 • dofinansowanie do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe (dotacja
 • bezzwrotna),
 • nowość rozwiązania na poziomie min. kraju,
 • obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w
 • module „Wdrożenie innowacji” lub poza projektem,

Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Wdrożenie innowacji:

 • wdrożenie wyników pac B+R (prowadzonych w ramach „Modułu B+R” lub poza projektem),
 • dofinansowanie na działania inwestycyjne, m.in. takie jak: budowa, rozbudowa przedsiębiorstw,
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
 • wsparcie w ramach tzw. dotacji warunkowej (podzielonej na część bezzwrotną i zwrotną,
 • uzależnioną od osiągniętych przychodów).


Infrastruktura B+R:

 • tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (dofinansowanie inwestycji na budowę,
 • rozbudowę CBR, zakup sprzętu i aparatury badawczej),
 • wymagana agenda badawcza, czyli plan realizacji prac B+R, prowadzonych w ramach CBR,
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Cyfryzacja:

 • wdrażanie rozwiązań cyfrowych mających na celu transformację cyfrową firmy,
 • nowość na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa,
 • obszary przewidziane do wsparcia: analiza danych i optymalizacja produkcji; robotyzacja linii
 • produkcyjnej; oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych
 • produktów; Internet rzeczy; cyfrowy bliźniak; systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo; Big
 • Data – wykorzystania dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie
 • produkcyjnym,
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub de minimis.


Zazielenienie przedsiębiorstw:

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, dotacje na:

 • ekoprojektowanie,
 • przeprowadzanie ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia
 • produktów, wsparcie w ramach zazielenienia przedsiębiorstw,

Nowość co najmniej w skali przedsiębiorstwa.

Internacjonalizacja:

 • wsparcie na promocję zagraniczną produktów/usług (targi międzynarodowe, misje gospodarcze),
 • usługi doradcze związane z internacjonalizacją produktu,
 • uzyskanie praw własności przemysłowej,
 • dofinansowanie do 50%.
   

Kompetencje:

Wsparcie będzie kierowane na uzyskanie nowych kompetencji i wiedzy, m.in. w zakresie:

 • B+R,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii, zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
 • cyfryzacji,
 • ekoprojektowania,
 • GOZ i itp.


Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski?

Aktualne nabory w ramach Ścieżki SMART


Przedsiębiorstwa MŚP i konsorcja MŚP będą składały wnioski do PARP, a firmy duże i konsorcja firm dużych, MŚP i instytucji badawczych – do NCBR.

Projekt kompleksowy, zbudowany z kilku modułów, wymaga dogłębnego przemyślenia oraz ułożenia go w taki sposób, aby nie tylko miał szansę na dofinansowanie, ale także, aby był wykonalny technicznie, opłacalny ekonomicznie i możliwy do zrealizowania. Dlatego tak ważne jest jego właściwe i odpowiednio szybkie przygotowanie. Zachęcamy Państwa, aby już teraz zacząć prace przygotowawcze.

Czy Ścieżka SMART to wsparcie dla Twojej firmy?

Wsparcie modułowe w ramach Ścieżki SMART to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, dotyczące większej elastyczności konkursów i krótszej ścieżki uzyskania dofinansowania.

Skontaktuj się z nami, a ułożymy projekt „uszyty” pod Twoje potrzeby, co pomoże Ci znacznie zwiększyć konkurencyjność i osiągnąć skokowy rozwój.

 Chcesz wiedzieć, czy ten konkurs jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Umów się na konsultację

Polecane wpisy

 • laboratorium

  Czym jest projekt B+R i jak się do niego przygotować?

  Czym byłaby innowacja bez prac B+R?

 • dotacje kpai

  Długo wyczekiwane dotacje unijne dla firm z kujawsko-pomorskiego (dotacje z KPAI)

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  MŚP będą miały szansę na dofinansowanie…

 • Granty na cyfryzację dla MŚP

  Granty na cyfryzację dla MŚP już na początku 2024!

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…