euro banknoty

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Tematyka
Dotacje

Polskie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie w wyjątkowej sytuacji, która otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju i promocji na arenie międzynarodowej.

Nowa perspektywa finansowa do roku 2027 przynosi ze sobą szereg atrakcyjnych opcji wsparcia, zwłaszcza dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które dążą do zwiększenia innowacyjności i ekspansji na rynki zagraniczne. Jednym z kluczowych narzędzi nadal są dotacje na targi, które nie tylko umożliwiają prezentację innowacyjnych rozwiązań, ale także wzmocnienie wizerunku polskiej marki na arenie globalnej.

PARP ogłosił kolejny konkurs, który może być krokiem milowym dla wielu polskich MŚP. Konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP” ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie dla wielu sektorów gospodarki.

Obecny nabór skupia się na promocji polskich marek produktowych na międzynarodowych rynkach. Wsparcie skierowane jest do różnorodnych sektorów gospodarki, które posiadają potencjał innowacyjny oraz zdolność konkurowania na skalę globalną.

Na wsparcie dotacyjne mogą liczyć przedsiębiorstwa z 15 sektorów:

 • budownictwa,
 • elektroniki profesjonalnej,
 • farmaceutyczny i wyrobów medycznych,
 • ICT,
 • kosmetyczny,
 • lotniczo-kosmiczny,
 • maszyn i urządzeń,
 • meblarski,
 • motoryzacyjny,
 • pojazdów szynowych,
 • przemysłu kreatywnego,
 • statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • zielonych technologii,
 • spożywczy. 

Sektory, dla których przygotowywane są obecnie programy promocji, w znacznym stopniu pokrywają się z branżami promowanymi w ramach wcześniej realizowanego programu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Realizacja nowych programów będzie do końca 2030 r. W ramach FENG bezpośrednie wsparcie dla MŚP jest wdrążane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co obejmuje wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski. Warto podkreślić, że w ogłoszonym naborze nie została określona minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych, co daje duże pole do dostosowania zakresu projektu do indywidualnych potrzeb firmy.

Działania promocyjne objęte wsparciem:

 • udział w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy – działanie obligatoryjne (pełna lista targów znajduje się w pliku do pobrania poniżej),
 • wyjazdowe misje gospodarcze, połączone z udziałem w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji. Nie ma możliwości uwzględnienia w projekcie misji wyjazdowej bez udziału w wydarzeniu targowym, polegającej wyłącznie na organizacji spotkań,
 • kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych (zarówno jako wystawca lub w związku z misją wyjazdową) w elektronicznych mediach masowych, mające na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej. Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną to 25% kosztów kwalifikowalnych. W ramach przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej kwalifikowalne są m.in. koszty produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt; opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych; reklamy w mediach targowych; koszty zagranicznej reklamy elektronicznej w branżowych kanałach informacyjnych; przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Najważniejsze wymogi względem wnioskodawców:

 • Projekt musi dotyczyć promowania marki produktowej Wnioskodawcy – marka produktowa to nazwa, symbol, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia produktów / usług Wnioskodawcy od innych występujących na rynku. Należy wykazać prawo do dysponowania marką produktową,
 • Nabór skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność eksportową i wykazują przychody ze sprzedaży produktów / usług na eksport i w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskały co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży na eksport,
 • Produkty planowane do promocji muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,
 • Ocenie podlegać będzie innowacyjność Wnioskodawcy, która potwierdzona musi być sprawozdaniem o działalności B+R złożonego do GUS na formularzu PNT-01 za co najmniej jeden rok w ciągu ostatnich 3 lat lub wdrożenie innowacji produktowych / w procesach biznesowych w tym samym okresie, potwierdzone w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02.

Jak przygotować się do projektu:

Ubiegając się o dofinansowanie w ramach konkursu należy rzetelnie przygotować szacowanie budżetu. Kluczowe jest zebranie dla każdego wydatku danych z 3 ofert, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku istnieje np. tylko 1 oferent – dotyczy to najczęściej wynajmu stoiska wystawowego bezpośrednio od organizatora targów.
Koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych kwalifikowalne są wg stawek jednostkowych, których wysokość uzależniona jest od obszaru przewidzianego we wniosku i bez względu na czas trwania podróży służbowej:

 • Europa – 4591 zł/os,
 • USA – 9331 zł/os,
 • Świat – 7274 zł/os.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tzw. kosztów pośrednich, które rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. W ramach tej kategorii kosztów możliwe jest sfinansowanie m.in.: opłaty rejestracyjnej dotyczącej udziału w targach; rezerwacji miejsca wystawowego; wpisu do katalogu targowego; transportu eksponatów, biletów wstępu na targi.

Terminy naborów:

W ramach Działania 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP przewidziano w najbliższym czasie dwa nabory:

 • Najbliższy nabór wniosków będzie trwał od 16 października do 30 listopada 2023 roku. Alokacja dla tego naboru to 155 mln zł.
 • W I połowie przyszłego roku planowany jest kolejny nabór. Wsparcie uzyskają projekty, przewidujące udział przedsiębiorstw w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii. Ogłoszenie naboru zaplanowano na 13 marca 2024 r., a nabór ma trwać od 16 kwietnia do 21 maja 2024 roku. To doskonała okazja dla firm, które chcą wziąć udział w tym prestiżowym wydarzeniu i zaprezentować swoje innowacyjne oferty na forum międzynarodowym. Alokacja dla tego naboru to 100 mln zł.

Dlaczego warto współpracować z Lech Consulting?

Firma Lech Consulting od lat specjalizuje się we wsparciu firm chcących wejść na nowe rynki zbytu lub umocnić swoją pozycję na rynkach obecnych. Przygotowujemy Plany Rozwoju Eksportu, Strategie Internacjonalizacji i nowe Modele Biznesowe związane z rozpoczęciem lub rozwojem eksportu firm z różnych branż na wielu rynkach - łącznie to ponad 100 opracowanych dokumentów strategicznych. Dla działań proeksportowych pozyskaliśmy dotacje przekraczające już 30 mln zł (w tym udział w targach) w konkursach takich jak: Paszport Do Eksportu, Go To Brand, Polskie Mosty Technologiczne, Internacjonalizacja Polski Wschodniej (PARP) oraz w programach regionalnych (m.in. z Funduszu Eksportowego TARR czy chociażby RPO Województwa Mazowieckiego).

Od kilkunastu lat współpracujemy również z organizatorami targów - naszym głównym partnerem jest firma World Expo International Sp. z o.o., który specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm na targach i wystawach zagranicznych na targach medycznych, meblowych, górniczych czy energetycznych. Jest też m.in. organizatorem narodowych stoisk zbiorowych  w formule tzw. Polskich Pawilonów.

Przedsiębiorcy, którzy dostrzegają potencjał na międzynarodowym rynku, powinni zdecydowanie sięgnąć po dostępne możliwości wsparcia. Współpraca z Lech Consulting otwiera drzwi do skutecznego wjazdu na nowe rynki i zwiększenia obecności polskich marek na arenie międzynarodowej. Terminy naborów są doskonałą motywacją do szybkiego działania. Warto więc działać już teraz, aby zwiększyć szansę na pozyskanie wsparcia na targi i promocję eksportu.
 

Źródło
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji