Kogeneracja dla Ciepłownictwa

Do kiedy
07.06.2023
Region
cały kraj
Dofinansowanie

pożyczka do 100%; dotacja do 50%

Wartość

pożyczka – do 300 mln zł; dotacja – nie określono

Nabór

od 20 września 2022 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji

 

Kogeneracja dla Ciepłownictwa

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, nie mniejszej niż 50 MW.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych
o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz
z podłączeniem ich do sieci przesyłowej.

Ważne informacje to m.in.

  • Elementem inwestycji może być m.in. przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii); magazyn ciepła - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn ciepła jest zintegrowanie go ze źródłem,
  • Ze wsparcia wyłączone są instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego,
  • Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji
    w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej,
  • Całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego,
    w ramach którego realizowany będzie projekt, wynosi na dzień składania wniosku, nie mniej niż 50 MW.

Masz pytania dotyczące konkurs lub chcesz upewnić się co do możliwość realizacji projektu?