Ścieżka SMART

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART – mądre rozwiązanie, pełna dostępność

Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 przyniosła ze sobą pewne nowości. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) został zastąpiony przez FENG, tj. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Natomiast w ramach tegoż właśnie programu został otwarty konkurs o nazwie „Ścieżka SMART”. Za jego pomocą polskie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o dofinansowanie rozmaitych przedsięwzięć i to niezależnie od potencjału finansowego, wielkości czy też skali działalności.

Do kogo jest adresowana Ścieżka SMART?

Warto zauważyć, że ścieżka SMART adresowana jest zarówno do sektora MŚP, czyli mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak również dużych firm oraz wszelkich konsorcjów. Należy zwrócić uwagę, iż wielkość firmy determinuje instytucję, do której należy złożyć konkursową aplikację. Mianowicie, przedsiębiorstwa MŚP i ich konsorcja zobowiązane są do składania wniosków do PARP, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast duże firmy oraz konsorcja dużych firm, MŚP i instytucji badawczych swoje propozycje przekazywać będą do NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

O tym jak liczyć wielkość przedsiębiorstwa pisaliśmy na:

https://lc.net.pl/blog/wielkosc-przedsiebiorstwa-jak-liczyc-status-msp-small-mid-cap-mid-cap

Ścieżka SMART - moduły

Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie w ramach ścieżki SMART wskazywać będą moduły, w ramach których chcą realizować proponowany projekt. Modułów wskazać można maksymalnie siedem, a obejmują one działalność badawczo-rozwojową (B+R), wdrożenie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencję. Wnioskodawca ma pewną swobodę w doborze modułów, lecz nie całkowitą. Każdy wniosek będzie musiał zawierać moduł obowiązkowy. Dla sektora MŚP będzie to „B+R” lub „wdrożenie innowacji”, a w przypadku dużych firm będzie to wyłącznie moduł „B+R”. Sama realizacja odbywać się może w sposób linearny lub nielinearny. W pierwszym przypadku realizacja poszczególnych etapów jest połączona. Druga opcja daje możliwość wykonywania zadań w każdym module niezależnie od siebie.

Poszczególne moduły dają bardzo wiele ciekawych możliwości. Z jednej strony przedsiębiorstwo ma możliwość przeprowadzania działalności badawczo rozwojowej (B+R), częstokroć wspartej tworzeniem bądź rozwojem centrów badawczo rozwojowych (Infrastruktura B+R), a potem wdrożenie wyników prac badawczych (moduł ‘wdrożenie innowacji’). Z drugiej zaś strony dostępna jest transformacja cyfrowa czy też wykorzystanie zbiorów baz danych (cyfryzacja), ekoprojektowanie, przeprowadzanie ocen środowiskowych (zazielenianie przedsiębiorstw), jak również wsparcie na promocję zagraniczną produktów/usług (internacjonalizacja). Całość może zwieńczyć moduł poświęcony zdobywaniem nowych kompetencji. Możliwości jest jeszcze więcej, a poszczególne moduły dają możliwość wdrożenia wielu interesujących rozwiązań dla firm.

Moduły do wyboru:

 • moduł B+R
 • wdrożenie innowacji
 • infrastruktura B+R
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja
 • kompetencje

 

Co wiemy o poszczególnych modułach Ścieżki SMART? Jakie działania będą one finansować?


Moduł B+R:

 • kontynuacja dotychczasowej „Szybkiej ścieżki”,
 • dofinansowanie do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe (dotacja
 • bezzwrotna),
 • nowość rozwiązania na poziomie min. kraju,
 • obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w
 • module „Wdrożenie innowacji” lub poza projektem,

Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Wdrożenie innowacji:

 • wdrożenie wyników pac B+R (prowadzonych w ramach „Modułu B+R” lub poza projektem),
 • dofinansowanie na działania inwestycyjne, m.in. takie jak: budowa, rozbudowa przedsiębiorstw,
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
 • wsparcie w ramach tzw. dotacji warunkowej (podzielonej na część bezzwrotną i zwrotną,
 • uzależnioną od osiągniętych przychodów).

Infrastruktura B+R:

 • tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (dofinansowanie inwestycji na budowę,
 • rozbudowę CBR, zakup sprzętu i aparatury badawczej),
 • wymagana agenda badawcza, czyli plan realizacji prac B+R, prowadzonych w ramach CBR,
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Cyfryzacja:

 • wdrażanie rozwiązań cyfrowych mających na celu transformację cyfrową firmy,
 • nowość na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa,
 • obszary przewidziane do wsparcia: analiza danych i optymalizacja produkcji; robotyzacja linii
 • produkcyjnej; oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych
 • produktów; Internet rzeczy; cyfrowy bliźniak; systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo; Big
 • Data – wykorzystania dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie
 • produkcyjnym,
 • wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub de minimis.

 

Ścieżka SMART – kryteria

Wysokie finansowanie w obliczu kryteriów

Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie projektów w ścieżce SMART jest bliski 4,5 mld Euro, w związku z czym jest o co się starać. Bieżący nabór dla MŚP to 890 mln PLN w puli do podziału i to środki do 30 czerwca mogą aplikować małe i średnie firmy z całego kraju. Dofinansowanie w tym przypadku (w zależności od lokalizacji i wielkości firmy) może sięgać aż 80%, jeśli pieniądze zostaną przeznaczone na badania przemysłowe. W przypadku wdrożenia innowacji będzie to max. 70%, a na prace rozwojowe można będzie uzyskać 60% dofinansowania. Jak widać, można pozyskać niebagatelne środki na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, lecz nie należy zapominać o tym, iż obowiązują także pewne kryteria do spełnienia. A jakie?

Obowiązujące wymogi dzieli się na trzy grupy. Pierwsza z nich to kryteria obligatoryjne, które obowiązują zarówno dla całości projektu, jak i jego poszczególnych modułów. Jak sama nazwa wskazuje, te kryteria wnioskodawca jest zobowiązany spełniać, a zalicza się do nich między innymi konieczność prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Inne kryteria obligatoryjne to np. spójność projektu czy też spełnianie zasady równości i niedyskryminacji. Drugi rodzaj to kryteria rankingujące, które wyrażane są w punktach. Maksymalnie można otrzymać 25 pkt., a najbardziej premiowana jest innowacyjność opracowana w ramach modułu B+R, która może dać aż 12 pkt. rankingowych. Ostatni rodzaj to kryteria rozstrzygające, które decydują w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez daną firmę. Takim kryterium jest przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.

Ścieżka SMART - doradztwo i rozliczanie

W przypadku ścieżki SMART efektywne przygotowanie się do aplikowania jest sprawą kluczową. Ze swojej strony zapewniamy nie tylko ocenę potencjału i przygotowanie strategii rozwoju firmy czy też planowanych przedsięwzięć, ale doradzamy również w zakresie transformacji cyfrowej oraz zazieleniania. Dzięki nam dowiesz się jak zainicjować działalność innowacyjną, zbudować projekt Badawczo – Rozwojowy, wprowadzić Twoje przedsiębiorstwa w realia Przemysłu 4.0, bądź robotyzacji i automatyzacji. Nieobce są tam wszelkie zagadnienia związane z cyfryzacją firm, gdyż mamy za sobą kilkadziesiąt tego rodzaju implementacji, z których każda zakończyła się pełnym sukcesem. Inicjowanie i budowa procesów badawczo-rozwojowych w firmie także nie są nam obce. Doradzimy nie tylko w kwestii doboru partnerów i zespołu badawczego, ale pomożemy zbudować cały projekt badawczy w ramach potencjału danego przedsiębiorstwa, który także potrafimy bardzo trafnie zdiagnozować. Dobierzemy również stosowne narzędzia marketingowe celem internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz zbadamy możliwości eksportowe, ażeby firma mogła dokonać postępu także w tym zakresie.

W zakresie rozliczania projektu zapewniamy całkowitą i kompleksową obsługę – już na etapie przygotowywania dokumentacji dla instytucji finansującej. Nadzorujemy całość działań, dzięki czemu firma może mieć pewność, ze znajduje się pod fachową opieką. To z kolei sprawia, iż w gąszczu wielu formalności oraz zagadnień natury prawnej udaje się uniknąć błędów skutkujących potrąceniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty dotacji – co mogłoby zniweczyć wcześniejsze wysiłki. Dokumenty, wszelkie procedury, wnioski o płatność, dokumenty księgowe, oświadczenia oraz wyjaśnienia – te wszystkie kwestie znajdują się w orbicie naszych kompetencji i pomocy dla przedsiębiorstw. Weryfikujemy, monitorujemy i wspieramy w pełnym zakresie potrzeb naszych klientów. Byliśmy, jesteśmy i będziemy – także dla Ciebie.

O ścieżce SMART pisaliśmy również na:

https://lc.net.pl/blog/sciezka-smart-nowy-konkurs-unijny-dla-projektow-modulowych

 


Chcesz wiedzieć, czy ten konkurs jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Profile picture for user a.tomajczyk