Kogeneracja powiatowa

Do kiedy
20.12.2023
Region
cały kraj
Dofinansowanie

pożyczka do 100%; dotacja do 50%

Wartość

pożyczka – od 1 mln zł do 100 mln zł; dotacja – od 1 mln zł

Nabór

od 15 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji


Kogeneracja powiatowa

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego,
o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, poniżej 50 MW.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci.

Ważne informacje to m.in. 

  • Elementem inwestycji może być m.in. przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii); przyłącze do sieci elektroenergetycznej; przyłącze gazowe; magazyn ciepła - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn ciepła jest zintegrowanie go ze źródłem,
  • Ze wsparcia wyłączone są instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego,
  • Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji
  • w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej,
  • Moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego realizowany będzie projekt, wynosi na dzień składania wniosku poniżej 50 MW.

Masz pytania dotyczące konkurs lub chcesz upewnić się co do możliwość realizacji projektu?