Korekta finansowa

Korekta finansowa za naruszenie zasady konkurencyjności – czy możną ja obronić? TAK!

Sukcesy ekspertów LC w sprawie korekt finansowych.

Wprowadzenie

Jeżeli w toku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, podmiot kontrolujący dopatrzy się nieprawidłowości, może nałożyć na zamówienie korektę finansową. Korekta finansowa to kwota o jaką pomniejszone zostanie przyznane dofinansowanie na zrealizowanie danego zamówienia, a jej wysokość (od 5% do 100%) zależy od rodzaju i skali stwierdzonego naruszenia. Czy można się odwołać od nałożonej korekty? Odpowiedź brzmi MOŻNA, a nawet TRZEBA. Podmiot kontrolujący nakładając korektę finansową uznał, że doszło do nieprawidłowości, które w jego ocenie spowodowały szkodę w budżecie UE poprzez finansowanie nieuzasadnionego wydatku. Beneficjent odwołując się może natomiast udowodnić, że naruszenie:

¾    miało charakter nieistotny stąd też decyzja o nałożeniu korekty finansowej powinna zostać uchylona,

¾    miało charakter istotny jednakże wysokość nałożonej korekty można obniżyć. 

 

Poniżej opisano kilka sukcesów ekspertów Lech Consulting w obronie przed Instytucją Pośredniczącą nałożonych na wydatki korekt finansowych. 

 

Naruszenie polegające na zastosowaniu dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia. 

Zdaniem kontrolujących „W ogłoszeniu o zamówienia przy opisie przedmiotu zamówienia  dotyczącym prasy krawędziowej, będącej częścią jednego z cykli linii, wskazano system mocowania narzędzi Wila, pomimo iż na rynku dostępne są również alternatywne systemy mocowania. W opisie nie określono zakresu równoważności oraz nie zastrzeżono, że w przypadku gdyby w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub pochodzeniem, dopuszcza się zastosowanie w ofercie innych, równoważnych pod względem technicznym, eksploatacyjnym urządzeń, sprzętów, materiałów, podzespołów itp. Co przekłada się na naruszenie zasady uczciwej konkurencji w postepowaniu”. Stwierdzono naruszenie polegające na zastosowaniu dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia skutkujące koniecznością pomniejszenia kosztu kwalifikowalnego  prasy krawędziowej o 25%.

 

Eksperci Lech Consulting po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przygotowali protest, w którym podkreślili m.in., że przedmiot zamówienia należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów dotyczących konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający uwzględniając w opisie przedmiotu zamówienia system mocowania Wila, nie dążył do ograniczenia możliwości zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców, a jedynie do zachowania jednorodności technicznej, technologicznej i funkcjonalnej mocowań. Zamawiający posiadał już w swoim parku maszynowym inne prasy krawędziowe, w których stosowany jest system Wila stąd też aby uniknąć problemów w produkcji związanych m.in. ze złym wykorzystaniem narzędzi (tj. omyłkowego zastosowania innego typu narzędzi Wila) opisując przedmiot zamówienia zdecydował się na zapis dotyczący wyposażenia prasy krawędziowej w ww. System mocowania. Ponadto, w proteście udowodniono również że każdy z producentów maszyn ma lub daje możliwość dostosowania swoich maszyn i urządzeń do danego typu mocowania. Ostatecznie podmiot kontrolujący biorąc pod uwagę ocenę charakteru i wagi nieprawidłowości oraz uwzględniając wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w proteście obniżył stawkę  korekty finansowej do 5%. 

 

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. 

Według kontrolujących „Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie określił wprost, z jakich maszyn powinny składać się poszczególne cykle automatycznej linii tnąco-gnącej. W zapytaniu ofertowym określił wyłącznie poszczególne fazy obu cykli. Podanie nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia  w zapytaniu ofertowym może skutkować błędnym przygotowaniem ofert”. Stwierdzono nieprawidłowość z tytułu zastosowania niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia oraz zastosowano korektę na wydatkach kwalifikowalnych w wysokości 10%.

 

Po wnikliwej analizie opisu przedmiotu zamówienia eksperci Lech Consulting przygotowali protest oraz dokumentację źródłową, na podstawie których wykazali, że do ww. nieprawidłowości nie doszło. Zapytanie ofertowe kierowane było, co do zasady do wykonawców prowadzących działalność w zakresie produkcji maszyn z danej branży, którzy są świadomi jakie maszyny powinny składać się na dany cykl. Tylko w przypadku braku podstawowej wiedzy technicznej przez oferenta mogło dojść do przedstawienia złej lub niekompletnej oferty, co jednocześnie mogło sygnalizować, że potencjalny oferent nie będzie w stanie wykonać zamówienia w należyty sposób. Instytucja odstąpiła od stwierdzenia nieprawidłowości z tytułu zastosowania niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia oraz pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych z tego tytułu. 

 

Nieprawidłowa klasyfikacja przedmiotu zamówienia (wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na składanie ofert). 

W trakcie analizy dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach” przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności Kontrolujący uznali, że „Zamawiający nieprawidłowo zakwalifikował przedmiot zamówienia jako robota budowlana. Konsekwencją nieprawidłowej klasyfikacji przedmiotu zamówienia jest wyznaczenie przez Zamawiającego zbyt krótkiego terminu na składania ofert”. Na wydatki kwalifikowalne zamówienia udzielonego w wyniku przeprowadzonego postępowania nałożono korektę finansową w wysokości 25%.

 

Eksperci Lech Consulting podjęli się przygotowania odwołania i dowiedli, że do naruszenia nie doszło. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, gdzie wskazano, iż wydatek ten stanowi roboty budowlane. Ponadto, przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, dla których konieczne było opracowanie projektów wykonawczych uwzględniających specyfikę poszczególnych budynków. Dodatkowo o kwalifikacji prac będących przedmiotem zamówienia zdecydowało to, że sama dostawa paneli fotowoltaicznych dla 36 budynków nie jest możliwa w zakresie uruchomienia instalacji na wszystkich budynkach bez przeprowadzenia prac budowlanych. Założenia projektowe nie obejmowały zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z montażem, ale budowę zupełnie nowej (dotychczas nieistniejącej), kompleksowej instalacji, stanowiącej alternatywne źródło energii elektrycznej. Wykonawca ingeruje w konstrukcję dachu i jego pokrycie, ma miejsce ingerencja w instalacje elektryczne (przebudowywanie instalacji wewnętrznych), a także w ściany itp.  Zamówienie powinno być interpretowane kompleksowo, co prowadzi do jednego wniosku tj. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zespół kontrolujący w wyniku ponownej analizy stanu faktycznego oraz biorąc pod uwagę argumentację Zamawiającego odstąpił od stwierdzenia nieprawidłowości skutkującej pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych w wysokości 25%.

 

Wybór wykonawcy bez zastosowania zasady konkurencyjności. 

Zespół kontrolujący po zapoznaniu się z budżetem projektu oraz dokumentacją dot. wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za zapewnienie wyżywienia w ramach projektu uznał, że Zamawiający niewłaściwie zastosował rozeznanie rynku pomijając stosowanie procedury zasady konkurencyjności co skutkowało niezastosowaniem wymogów związanych z prawidłową realizacją zamówienia w świetle wymogów zasady konkurencyjności. Z uwagi na wagę stwierdzonej nieprawidłowości podjęto decyzję o zastosowaniu korekty o wartości 100%.  

 

Eksperci Lech Consulting po przestudiowaniu całej dokumentacji dot. wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za zapewnienie wyżywienia oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego opracowali wyjaśnienia. Opisali i podkreślili w nich trudności z jakimi zmagał się Zamawiający w procesie znalezienia wykonawcy, wskazali na fakt, iż Zamawiający dokonał publikacji zapytania na własnej stronie internetowej, a samo zapytanie zwierało elementy obligatoryjne w świetle wymogów zasady konkurencyjności (m.in kod CPV). Podkreślono również, że nałożona korekta finansowa nie może być oderwana od stwierdzonej nieprawidłowości, ale adekwatna do niej i do sytuacji Zmawiającego. W przedmiotowej sprawie oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem trudne czy wręcz niemożliwe, zatem można mówić wyłącznie o szkodzie potencjalnej, przy której należy zastosować metodę wskaźnikową obliczania korekty. Mając na uwadze powyższe zawnioskowano o ponowne rozpatrzenie sprawy i obniżenie stawki procentowej do 25%. Zespół kontrolujący po przeanalizowaniu charakteru i wagi stwierdzonej nieprawidłowości oraz dokonaniu oceny oraz znaczenia szkody, jaką mogłaby wywołać stwierdził, iż stawką współmierną do nieprawidłowości jest stawka 25%.

 

Opisane powyżej sytuacje wskazują, że watro a nawet trzeba odwołać się od nałożonej na wydatki kwalifikowalne korekty finansowej. Przygotowując odwołanie, można przedstawić okoliczności podjętych decyzji, które w ocenie osób kontrolujących przyczyniły się do nieprawidłowości, które w jego ocenie spowodowały szkodę w budżecie UE poprzez finansowanie nieuzasadnionego wydatku.

 

Jeżeli przeprowadziłeś postępowanie o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do którego organ kontrolujący stwierdził nieprawidłowości skutkujące pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych albo jeżeli dopiero planujesz przygotować postępowanie i nie chcesz popełnić błędu skontaktuj się z naszym ekspertem.

Polecane wpisy

 • laboratorium

  Czym jest projekt B+R i jak się do niego przygotować?

  Czym byłaby innowacja bez prac B+R?

 • dotacje kpai

  Długo wyczekiwane dotacje unijne dla firm z kujawsko-pomorskiego (dotacje z KPAI)

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  MŚP będą miały szansę na dofinansowanie…

 • Granty na cyfryzację dla MŚP

  Granty na cyfryzację dla MŚP już na początku 2024!

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…