Bank

Promesa kredytowa

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

Jak ją uzyskać? Ile kosztuje? W jakich sytuacjach jest niezbędna? 

Promesa kredytowa jest to zaświadczenie wystawiane przez bank stanowiące pisemną „obietnicę” udzielenia przez bank kredytu w określonej wysokości, o ile wnioskodawca spełni dane w promesie warunki. Dokument ten ma swój termin ważności, po którym w przypadku niespełnienia warunków przez wnioskodawcę, jego ważność wygasa. Możliwe jest wydłużenie terminu ważności promesy, za zgodą banku kredytującego. Promesa kredytowa potwierdza posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej, a jej wystawienie poprzedzone jest analizą sytuacji klienta (w tym jego sytuacji finansowej) oraz oceną prognoz na kolejne lata. 

Dokument ten występuje w 2 wersjach: skróconej oraz pełnej.

Wersja skrócona potwierdza zdolność kredytową wnioskodawcy, dając tym samym informację, jakiej wysokości kredyt może zostać temu wnioskodawcy udzielony. 

Wersja pełna natomiast obejmuje więcej szczegółów – odnosi się do konkretnej inwestycji oraz do parametrów kredytu.

Jak wygląda procedura uzyskania promesy kredytowej?

Procedura uzyskania promesy kredytowej jest podobna do procedury uzyskania kredytu, przy czym może stanowić dokument wiążący albo niewiążący. Aby promesa bankowa była dokumentem wiążącym, powinna zawierać zapis, że oferta w niej zawarta obliczona została na bazie dokumentów dostarczonych przez klienta banku oraz że jest dla banku wiążącą deklaracją. 

Promesa kredytowa wystawiana jest na wniosek klienta banku dla jego indywidualnych celów. Klient indywidualny może potrzebować tego dokumentu np. w celu określenia swojej zdolności kredytowej na etapie poszukiwania nieruchomości, a zatem w związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Przedsiębiorstwa natomiast pozyskują promesy kredytowe na potrzeby nowych inwestycji. 

Omawiany dokument powinien zawierać takie elementy jak:

 • dane banku kredytującego oraz dane wnioskodawcy;
 • wysokość kredytu;
 • przeznaczenie kredytu;
 • całkowity koszt realizacji inwestycji;
 • adnotacja: „promesa wystawiona została na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej w oparciu o wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami (…)”;
 • termin ważności promesy;
 • warunki uruchomienia kredytu, etc.


Ile kosztuje uzyskanie promesy bankowej?

Uzyskanie promesy bankowej może (choć nie musi) wiązać się z poniesieniem wydatku przez wnioskodawcę. Wysokość tego wydatku uzależniona jest w szczególności od polityki prowadzonej przez bank w tym zakresie. Niektóre banki wystawiają promesę bezkosztowo albo jej cena waha się w granicach 150-250 zł (dotyczy to klientów indywidualnych ubiegających się o kredyt hipoteczny). Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku firm ubiegających się o promesę kredytową na potrzeby realizacji inwestycji, w szczególności takiej, która ma być dotowana ze środków UE. Praktyką banków jest pobieranie prowizji z tytułu wydania promesy, której wartość oscyluje zazwyczaj w granicach ok. 0,4-0,6% (zazwyczaj nie przekracza jednak 10 tys. zł). 

W jakich sytuacjach uzyskanie promesy jest niezbędne?

Istnieją sytuacje, w których uzyskanie promesy przez przedsiębiorstwa jest niezbędne do poczynienia dalszych kroków w kierunku podjęcia inwestycji (budowy hali, zakupu linii technologicznej, maszyn i urządzeń do działalności gospodarczej). Najczęściej promes bankowych wymagają instytucje pośredniczące w udzielaniu dofinansowania z UE, o ile Wnioskodawca jako jedno ze źródeł finansowania przedsięwzięcia przedstawił kredyt bankowy. W takiej sytuacji celem potwierdzenia wiarygodności posiadania zdolności do finansowej realizacji projektu przedstawia się promesę kredytową. Jest to wtedy wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Oczywiście istnieje możliwość przedstawienia umowy kredytowej, jednak proces oceny wniosku o dofinansowanie jest długi (nawet 12 miesięcy albo dłużej), a zobowiązania wynikające z umowy z bankiem, w szczególności związane z kosztami kredytu (odsetki, nawet w okresie karencji), bez pewności uzyskania dotacji na projekt, stanowią wyłączny koszt wnioskodawcy i nie są konieczne do poniesienia na etapie aplikacji o środki UE. Dlatego firmy decydują się na uzyskanie promesy, a dopiero w momencie uzyskania dotacji, na podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków.

Flagowym produktem na rynku dotacji UE, którego głównym warunkiem udziału jest przedstawienie  promesy kredytowej bądź warunkowej umowy kredytowej, jest kredyt ekologiczny. Nabór potrwa od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r. Więcej informacji o konkursie w linku poniżej

Kredyt ekologiczny

Kredyt technologiczny jest to produkt wspierający wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.

Jest to kredyt udzielany przez bank kredytujący (bank z listy udostępnionej przez BGK) na realizację inwestycji technologicznej, którego kapitał częściowo spłacany jest w formie premii technologicznej (dotacja). Wzór promesy zamieszczony został na stronie ogłoszenia o konkursie BGK w ramach Kredytu technologicznego:

Wzór promesy kredytowej

Więcej o Kredycie Technologicznym przeczytasz tutaj

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji